Ga naar inhoud

Wat is Equitherapie?

Paarden hebben het vermogen om mensen aan te voelen en te weten wat er in hen om gaat; Hierdoor kan het contact met paarden mensen helpen bij zichzelf te komen. Paarden kan je niets wijs maken. Ze reageren op jouw lichaamstaal zonder een oordeel te vellen.
Zowel paard als Equitherapeut helpen je om stil te staan bij jouw moeilijkheden. Er wordt samen gezocht naar een manier om ermee om te gaan.

Publicaties


Gazet Van Antwerpen mei 2016

Paardenkamp voor kinderen met en zonder beperking


Plus Magazine maart 2016

Karen Vermuytten is equitherapeut


Goed gevoel juli 2015

Equitherapie bij burn-out


Bachelorproef Marjolein Lauryssens 2014-2015

De effecten van hippotherapie bij adolescenten met een fysieke of mentale handicap
Thomas Moore Psychiatrische Verpleegkunde

Het doel van deze bachelorproef was om de verschillende effecten van hippotherapie te vinden en de rol van de verpleegkundige binnen de therapie te beschrijven.
Hippotherapie heeft fysieke, psychologische, sociale en educatieve effecten op patiënten met een mentale en/of fysieke handicap.

De verpleegkundige heeft als taak de patiënt te ondersteunen, observeren, bevragen en te informeren. Deze vorm van therapie is een aanvulling op de al reeds bestaande therapieën.


Bachelorproef Jannah Acke 2014-2015

Hoogsensitiviteit bij kinderen en dierondersteunende begeleiding
Een explorerende studie met focus op het versterken van zelfvertrouwen met behulp van paarden
KHLeuven Sociale Readaptatie wetenschappen

Hoogsensitieve kinderen (HSK’s) zijn kinderen die heel prikkelgevoelig zijn. Ze krijgen zo veel informatie binnen, dat het soms moeilijk is om deze allemaal tegelijkertijd te verwerken. Dit kan uiteindelijk leiden tot zich terug terugtrekken, slaapproblemen, te grote empathie,... De maatschappij is ook een belangrijke stressfactor voor het gevoel van hooggevoelige kinderen. Ze trekken zich namelijk heel hard aan wat anderen van hen denken. Deze gedachtes wakkeren vaak een laag gevoel van zelfvertrouwen aan. Aan de andere kant hebben HSK’s heel veel kwaliteiten. En daarin spelen paarden volgens mij een heel belangrijke rol. Ze kunnen hoogsensitieve kinderen terug in hun eigen kracht plaatsen. Paarden zijn ook een heel gevoelige diersoort. Dankzij hun sensitiviteit en hun aangeboren instinct om in verbinding te staan met anderen, kunnen paarden iemand een spiegel voorhouden. Ze kunnen kinderen via ervaringsleren inzichten doen krijgen in hun voelen, denken en handelen. Eenmaal er inzicht is, kan er verandering zijn. Dit werk toont de bijzondere band tussen een (hoogsensitief) kind en een paard aan, alsook het belang dat paarden in de hulpverlening van deze doelgroep kunnen hebben. Dit alles is in kaart gebracht gebaseerd op een verkennende literatuurstudie, een internationaal congres over hoogsensitiviteit, een kinderkamp rond zelfvertrouwen bij HSK’s en enkele interviews met equi-begeleiders omtrent hooggevoeligheid.


GIP Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek Shani Heyman en Jolien Roelandts 2014- 2015

Autisme
OLVP Bornem Sociaal-Technische Wetenschappen

Equitherapie kan een persoon met autisme op verschillende vlakken helpen naar gelang de noden van de cliënt. Het gaat vooral over het beter leren omgaan met dagelijkse situaties, zelfreflectie, innerlijke frustraties loslaten, sociale communicatie en rust. De resultaten verschillen per cliënt. Dit komt doordat de noden verschillen per persoon die in behandeling is. Uit de antwoorden van Equi-librium en “De paardenbloem” kan ik nu afleiden dat hun meest voorkomende resultaten zijn: beter kunnen controleren van stress, meer zelfvertrouwen hebben, verbeterde fijne motoriek, rustiger zijn, minder woede-uitbarstingen, mondiger worden, beter sociaal contact leggen en zelfreflectie.

De therapeuten passen zich telkens aan, aan de behoeften van de cliënt. Een sessie begint meestal met het poetsen van het paard en er worden vaak dezelfde materialen gebruikt zoals een longeersingel in plaats van een zadel. Er is ook steeds een indeling van leidoefeningen en longeren.


De standaard/mediaplanet september 2014

50-plussers bieden enorm ondernemerspotentieel


Bachelorproef Marlies Helmer en Jasmien Van Steyvoort 2012-2013

Bedrijfsproject Equi-librium
Thomas Moore Handelswetenschappen

Het doel van deze bachelorproef is het onderzoeken van de financiële situatie van Equi-librium. De analyse bestaat uit het kwantificeren van de effecten van de uitbreiding van de activiteiten naar equicoaching en het oprichten van een vennootschap. Een ander aspect van het onderzoek is het uitvoeren van een investeringsanalyse om na te gaan wat het resultaat van de investeringen in Equi-librium door Karen Vermuyten is. Met het oog op realistische en gegronde resultaten wordt er ook een sectoranalyse uitgevoerd om in bovenstaande berekeningen met marktconforme gegevens te werken.
De onderzoeksmethode omvat drie grote onderdelen: het opstellen van pro forma’s voor drie verschillende scenario’s, het uitvoeren van een investeringsanalyse en een sectoranalyse.
Voor elk van de drie scenario’s, namelijk een worst, normal en best case scenario, werd een geprojecteerde resultatenrekening en kasstromenoverzicht opgesteld. De omzet uit equicoaching is de onderscheidende factor in de geanalyseerde scenario’s. Op basis van een marktconforme prijs en een inschatting van de bezettingsgraad werd er voor elk scenario een omzet uit het geven van equicoaching bepaald.
Op basis van de vrije kasstroom bepaald in het kasstromenoverzicht werd een investeringsanalyse uitgevoerd d.m.v. het berekenen van de netto actuele waarde van de investering. De actuele waarde van de inkomende kasstromen werd berekend door de vrije kasstromen in de volgende dertien jaar te verdisconteren aan de geldende verdisconteringsvoet. Deze werd bepaald o.b.v. het vereiste rendement via het CAPM aangevuld met het unieke risico van de investering. De netto actuele waarde werd aansluitend berekend door het verschil tussen de initiële investering en de actuele waarde van de kasstromen te nemen.

Het derde en laatste onderdeel van de onderzoeksmethode is het uitvoeren van een sectoranalyse. Voor dit onderdeel van het onderzoek werden eerst veertien bedrijven geselecteerd die voldoen aan de opgestelde criteria. Vervolgens werd van elke onderneming informatie verzameld aan de hand van zeven kenmerken. Vervolgens werden de resultaten geanalyseerd om een beeld te schetsen van de geldende marktpraktijken en deze te vergelijken met de situatie van Equi-librium.


Interview Marie Duchamp 2012

Equi-Wat?

Een gesprek met equitherapeute Karen Vermuyten


Tweejaarlijks ggz-congress 2012 rond het thema 'Macht en Kracht. Zorgrelaties in verandering'

De Invloed van macht en kracht bij Equitherapie
Mededeling
Doel : Kennis over Equitherapie verhogen.  Aangeven wat de invloed is van de aanwezigheid van het paard en zijn kracht. Duidelijk maken wat nu juist het verschil maakt met gesprekstherapie.

Paarden zijn direct en eerlijk in omgang en helpen mensen congruent te zijn in hun acties en woorden. Het zijn prooidieren die sterk afhankelijk zijn van hun extreme gevoeligheid voor externe factoren waardoor ze reageren op de interne toestand en emoties van de cliënt. Door hun grootte en inherente kracht stralen ze macht uit en ontlokken ze een primair gevoel van vrijheid. De cliënt kan door het paard op een unieke manier worden gedragen en gemotiveerd.  Psychotherapie met paarden kan zorgen voor fysisch contact op een manier die om ethische redenen niet mogelijk is met de therapeut. 

Bij equitherapie (therapie met paarden) wordt een driehoeksverhouding aangegaan tussen de cliënt, de therapeut en het paard. De dynamische interactie die plaats vindt tussen cliënt en paard biedt een dimensie die niet kan worden bekomen in de typische setting van de therapiekamer. Het daarbij horende proces, dat zich anders met veel moeite, of helemaal niet zou afspelen, wordt hierdoor gemakkelijker en dragelijker voor de cliënt.
Equitherapie biedt natuurlijke opportuniteiten om problemen rond grenzen, zelfvertrouwen (kracht) en angst (macht) aan te gaan. 

Tijdens deze mededeling zullen de resultaten besproken worden bekomen bij kinderen en volwassenen aan de hand van equitherapie. Speciale aandacht zal worden besteed aan de invloed van de grootte, de kracht en de aanwezigheid van het paard. Het proces van een aantal cliënten zal worden besproken.


Leonarda Da Vinci project 2011-2012

Werken met dieren in therapie is een opkomende hype. Om de kwaliteit van deze therapie te kunnen garanderen was er nood aan het creëren van een framework waarin wordt bepaald wat de kwaliteitskenmerken zijn waaraan deze therapie moet voldoen. In het Europese Leonardo Da Vinci Project hebben we samengewerkt met zes landen om dit framework mee te bepalen.

Hier kan u alvast de korte inhoud en de brochure met sfeerbeelden bekijken.


Bachelorproef Marjolein Paepen 2011

Equitherapie spitst zich als therapievorm toe op kinderen en volwassenen met sociale en psychische beperkingen. Deze therapievorm ondersteunt een cliënt- en lichaamsgerichte manier van werken en streeft naar verbetering op vlak van persoonlijkheid, fysiek-, sociaal-, psychisch- en cognitief functioneren. De literatuur leert ons dat tot op heden weinig onderzoek verricht werd  naar deze therapie, wat de rechtstreekse aanleiding was om zelf een onderzoek op te starten met betrekking tot negatieve stress. Voor dit onderzoek werden 50 affiches verspreid. Met behulp van de klachtenlijst SCL-90 werden intakegesprekken gehouden, om uiteindelijk acht kandidaten te weerhouden waarvan één kandidaat afhaakte. Om privacyredenen werd er voor de weergave van de kandidaten een beroep gedaan op fictieve namen.

Bij alle geselecteerden werd een interview afgenomen dat peilde naar de verwachtingen inzake werking, effecten en rol van het paard voor de therapie. De kandidaten volgden zes therapiesessies bij Ann Kloeck en Karen Vermuyten, verbonden aan het paardencentrum ‘Equilibrium’. Na afloop kregen de kandidaten dezelfde vragenlijst en interview voorgelegd als voor de therapie. De gegevens van voor en na de therapie werden met elkaar vergeleken. Het resultaat was een vermindering in stress bij vijf kandidaten, zowel aangegeven in het interview als in de vragenlijst.  Deze kandidaten vertoonden positieve veranderingen op persoonlijk vlak, fysiek-, sociaal-, psychisch- en cognitief functioneren. Het interview van de twee andere kandidaten toonde in mindere mate een verandering op persoonlijk vlak, sociaal en cognitief aan. De vragenlijst van deze twee laatste kandidaten toonde aan dat de negatieve stress voor hen (nog) niet verminderd was.


Tweejaarlijks ggz-congress rond het thema 'Kiezen en Delen'

13-14 September 2010  te Gent
Werkwinkel: Het paard als co-therapeut.
Doel : Kennis over Equitherapie verhogen.  Aan den lijve (maar zonder paard) ondervinden waarop equitherapie gebaseerd is.


Bij equitherapie (therapie met paarden) wordt een driehoeksverhouding aangegaan tussen de cliënt, de therapeut en het paard. Deze vorm van therapie bouwt voort op de meer dan 40-jarige traditie van wetenschappelijk georiënteerd therapeutisch rijden in Duitstalig Europa en Nederland. Speciaal opgeleide therapiepaarden, die gevoelig, meewerkend en sociaal zijn, voelen haarfijn spanningen, blokkades en reacties aan en reageren hierop.


Het paard oefent op mensen een aantrekkingskracht uit, die hen sterk motiveert om zich open te stellen in psychotherapeutische, pedagogische of psychosociale processen. De wens om dichtbij het paard te zijn, zich samen met hem te bewegen, het aan te raken en een relatie met hem op te bouwen, kan ervaringen gemakkelijker maken. Het daarbij horende proces, dat zich anders met veel moeite, of helemaal niet zou afspelen, wordt hierdoor gemakkelijker en dragelijker voor de cliënt.


Equitherapie kan uitkomst bieden bij: ADHD, autismespectrumstoornissen, depressie, stress, (chronische) vermoeidheid, burn-out, eet- verslavings- en hechtingsproblematiek.  Ook mensen die moeten omgaan met verandering en verlies kunnen baat hebben bij deze vorm van therapie. Daarnaast kan equitherapie ook  in gezet worden bij persoonlijke groei en ontwikkeling.


Tijdens deze werkwinkel krijgt men de kans om in de huid van het paard te kruipen en aan den lijve te ondervinden hoe dit dier spanningen en reacties aanvoelt en dit onbewust weergeeft.  De therapeut observeert dit zoals binnen de driehoeksrelatie en geeft hierover feedback. Samen wordt er gekeken of er hier een proces op gang kan komen.


Tweejaarlijks symposium rond het thema 'ADHD: stand van zaken'

vrijdag 19 november 2010

Posterpresentatie: Equitherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD
Doelstelling
Bij Equitherapie-therapie met paarden- vertrekt men van de resources en de behoeften van de kinderen en adolescenten om zo te komen tot het verbeteren van de vaardigheden. Deze vorm van therapie bouwt voort op de meer dan 40-jarige traditie van wetenschappelijk georiënteerd therapeutisch rijden in Duitstalig Europa en Nederland.
Buiten externe doelstellingen is het in de eerste plaats belangrijk te kijken naar wat de kinderen en adolescenten zelf nodig hebben. Hieruit vertrekkende kan er doormiddel van weldoordachte oefeningen gewerkt worden aan het verhogen van de aandacht en concentratie en het sturen van de hyperactiviteit en impulsiviteit.

Werkwijze en methodiek
Het paard oefent op kinderen en adolescenten een aantrekkingskracht uit, die hen sterk motiveert.
De paarden die gebruikt worden bij de Equitherapie zijn speciaal opgeleid. Ze  zijn gevoelig, meewerkend en sociaal. Ze voelen haarfijn spanningen, blokkades en reacties aan en reageren hierop.
De wens om dichtbij het paard te zijn, samen met hem oefeningen uit te voeren, het aan te raken en een relatie met hem op te bouwen, maakt deze vorm van therapie zo toegankelijk.
Tevens wordt er binnen een duidelijk afgelijnd kader gewerkt, zodat de structuur een houvast kan bieden voor zowel cliënt, paard als therapeut.

Resultaten en conclusies
Zowel tijdens de sessies met het paard  als op school en in familiale kring kan men een verbetering van de aandacht en de concentratie zien.
Hyperactieve kinderen hebben op en met het paard de mogelijkheid om hun bewegingsdrang om te zetten in positieve lichaamservaringen .
De aangeboden structuur en het paard tonen de natuurlijke grenzen t.o.v. impulsiviteit waardoor er wordt geleerd om handelingen anders te sturen en te controleren.
Men kan vanuit de beweging komen tot ontspanning. Ook het leren omgaan met de sociale relaties en het verhogen van het zelfvertrouwen zijn resultaten die in de equitherapie kunnen worden bekomen.

Opmerkingen
Tijdens deze werkwinkel  wordt er meer uitleg gegeven over de werkwijze en de resultaten van equitherapie.

Literatuur
Evaluation des Heilpädagogischen Voltigierns bei Kindern mit ADHS
Ruth Hansen
Therapeutisch Reiten, 2005, 1: 18-23.